โครงการฝึกอบรม
"กฎหมายกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ"
7- 9 ก.พ. 48
โครงการฝึกอบรม
"กฎหมายกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ"
9 ก.พ. 48 ณ วัดสวนแก้ว

โครงการฝึกอบรม
"กลยุทธการจัดทำแผนแบบ
บูรณาการ
มุ่งสู่การทำงานเป็นทีม"
18- 19 เม.ย.48

โครงการฝึกอบรม
"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
"
22-20 มี.ค.49

โครงการฝึกอบรม
"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรเพื่อการบริหารงาน
สมัยใหม่
"
24-25 มี.ค.49

โครงการฝึกอบรม
"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในการประสานงาน
และการบริการ
"
19-21 มี.ค.50

"รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพฯ
เนื่องในวันสงกรานต์
"
11 เม.ย.50

"รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพฯ
เนื่องในวันสงกรานต์
"
11 เม.ย.50

คนดีศรีสรรพสามิต
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
"นายพรชัย ทรัพย์มูล"
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7

จัดและทำโดย ส่วนอำนวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2241-5600-19 ต่อ 52126 โทรสาร.0-2668-6428

อีเมล์ : sirichat_k@excise.go.th
หน้าหลัก
ข้อมูลบริการข่าวสาร
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลบุคลากร
เกร็ดความรู้
ติดต่อ

กรมสรรพสามิต
รายได้เบื้องต้นประจำวัน
ระบบintranet

ระบบรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบคดีเบื้องต้นประจำวัน
ระบบพิมพ์ใบเงินเดือน
เช็คe-mail กรมสรรพสามิต
สนง.สรรพสามิตกทม. พื้นที่ 1
สนง.สรรพสามิตกทม. พื้นที่ 2
สนง.สรรพสามิตกทม. พื้นที่ 3
สนง.สรรพสามิตกทม. พื้นที่ 4
สนง.สรรพสามิตกทม. พื้นที่ 5
บริการWeb Link 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
 Visitor Number
ตั้งแต่ : 11 April 2007
perfume
ข่าวแจกกรมสรรพสามิต 1/2548